Våra kulturmiljöer är en ändlig resurs som vi är skyldiga att värna för framtida generationer. Den snabba tillväxten i stad och landsbygd hotar emellertid vårt kulturarv, genom rivningar, förvanskning av stadsbild, kulturmiljöer och befintlig bebyggelse och ianspråkstagande av parkmark. Medborgarna protesterar alltmer mot bristande varsamhet med kulturarvet i plan- och byggprocesser. Trots miljökvalitetsmål och stark lagstiftning till skydd för kulturarvet är skyddet i praktiken svagt.

Riksantikvarieämbetets utredningar visar att två tredjedelar av Sveriges kommuner inte har tillräckliga förutsättningar för att värna kulturarvet i ärendehanteringen samt att riksintressen ses som ett hinder, inte som en resurs att ta tillvara i utvecklingen

Svenska byggnadsvårdsföreningen har vid en analys av föreningens bevakningslista för hotade kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, den s.k. Gula Listan, konstaterat att även om objekten är utpekade i inventeringar, kulturmiljöprogram eller t.o.m. har skyddsbestämmelser i detaljplan så förhindrar inte detta rivningar eller förvanskning.

I rapporten ”Hur kunde det bli så här?”, upprättad av Samfundet S:t Erik, Svenska byggnadsvårdsvårdsföreningen och Urban City Research, var den viktigaste slutsatsen att projektförutsättningarna för tre aktuella och omdiskuterade Stockholmsprojekt lades fast mellan exploatören och Staden i mycket tidiga skeden, långt före planprövningen, vilket innebar att planerings- och expertkunskap inte kunde beaktas i planprocesserna. Trots skiftande politisk  majoritet under processerna höll Staden fast vid de inledande överenskommelserna.   

Undertecknade föreningar anser att det är nödvändigt att genomföra förändringar i plan- och byggprocesser som leder till att det byggda och gröna kulturarvet tas tillvara, används och utvecklas enligt gällande miljömål och lagstiftning. Föreningarna gör därför ett nationellt upprop med syftet att på statlig, regional och kommunal nivå få till stånd ett ändrat synsätt för att för framtiden kunna värna den ändliga resurs som kulturarvet utgör.

Tio ideella organisationer ställer sig bakom ett upprop “Värna vårt byggda och gröna kulturarv” och planerar ett seminarium på detta tema. Syftet med seminariet är att få till stånd en dialog mellan berörda parter och utveckla förslag till åtgärder som leder till ökad varsamhet med vårt kulturarv i plan- och byggprocesser. Företrädare för myndigheter, organisationer, universitet, högskolor, museer, media, lokala föreningar. företag inom byggbranschen och medlemmar i undertecknade organisationer inbjuds till seminariet.