Upprop kulturarv

Värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer

Den snabba tillväxten i många städer och orter hotar vårt kulturarv. Medborgarna protesterar alltmer i plan- och byggprocesser mot rivning och förvanskning i bebyggelsemiljöer och ingrepp i parker och grönska. Det är dags att förändra plan- och byggprocesserna för att kunna leva upp till det arkitekturpolitiska målet att ta tillvara och utveckla kulturhistoriska värden samt till det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö där det anges att “det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas.”

Bostadshuset Katscha i Norrköping
Bostadshuset Katscha i Norrköping har
anpassats i skala och formspråk till den
omgivande industrimiljön.
Foto: Laila Reppen


Skriv under uppropet


Marstrands turisthotell från 1800-talet
Marstrands turisthotell från 1800-talet, en av få återstående byggnader från badortsepoken, har fått förfalla och är nu rivet. Foto: Vicki Wenander

Stockholms stadshus
Stockholms stadshus, kanske Sveriges viktigaste symbolbyggnad, har fått konkurrens i stadsbilden. Foto: Kristina Berglund.

Musikaliska akademien i Stockholm
Musikaliska akademien i Stockholm,
som idag erbjuder konserter och andra
arrangemang, avses försäljas och blir
därmed troligen inte längre tillgänglig
för allmänheten. Foto: Kristina Berglund
Copyright © 2019 Upprop Kulturarv